header image

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Προτάσεις για να γίνει η ισότητα πράξη

05/12/2005

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Προτάσεις για να γίνει η ισότητα πράξη


Στις τελευταίες δύο Σ.Σ.Ε. του κλάδου συναντήσαμε την κατηγορηματική άρνηση των εργοδοτών να συζητήσουν και να αποδεχθούν θεσμικά αιτήματα που έθετε η ΟΤΟΕ, με αποτέλεσμα να μην συμφωνηθούν μια σειρά από προτάσεις που κατοχυρώνουν τη θέση των εργαζόμενων (μέσω Σ.Σ.Ε.) από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.


Την ίδια τύχη είχαν και οι προτάσεις που επεξεργάσθηκε η Γραμματεία Ισότητας και συμπεριελήφθησαν στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης που κατέθεσε η Ομοσπονδία.


Σκοπός των προτάσεων αυτών ήταν, και παραμένει, η διευκόλυνση του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η αντιμετώπιση των έμμεσων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, κατά την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, αλλά και η ενίσχυση των θεσμών ισότητας που κατοχυρώθηκαν από προηγούμενες συμβάσεις.


Τις επόμενες μέρες τα όργανα της ΟΤΟΕ θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τη νέα Σ.Σ.Ε. και η Γραμματεία Ισότητας καταθέτει τις προτάσεις της ώστε να αποτελέσουν τμήμα του πλαισίου διαπραγμάτευσης για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2006:


1. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.


■ Επεξεργασία και εφαρμογή Σχεδίων Ισότητας.


Επιβάλλεται πλέον να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση των δεδομένων για τη θέση και την εξέλιξη των γυναικών στον κλάδο σε ετήσια βάση, με μέριμνα όλων των αρμόδιων κλαδικών οργάνων (Παρατηρητήριο Απασχόλησης, διμερής κλαδική Επιτροπή Ισότητας) για αυτό οφείλουμε να επιδιώξουμε από κοινού με τους εργοδότες την πλήρη και όχι απλά την τυπική αναγνώριση της Ισότητας και των ίσων ευκαιριών από τις επιχειρήσεις του κλάδου, μέσα από συγκεκριμένους και άμεσα εφαρμόσιμους στόχους, δεσμεύσεις και πολιτικές.


Με βάση τα παραπάνω και σε αντιστοιχία με μια συνεχώς εξελισσόμενη, υποστηριζόμενη από προγράμματα και από όργανα της Ε.Ε. διεθνή επιχειρησιακή πρακτική, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη η διαμόρφωση και εφαρμογή ειδικών Σχεδίων Ισότητας, σε κάθε επιχείρηση του κλάδου.


Το σχέδιο Ισότητας είναι βασικό εργαλείο εργασίας των διμερών Επιτροπών Ισότητας κατά χώρο, για την εξάλειψη των έμμεσων διακρίσεων και για την προώθηση των ίσων ευκαιριών ανδρών -γυναικών στις επιχειρήσεις του κλάδου.


■ Η Ισότητα ευκαιριών ως ειδική θεματική των Κοινωνικών Απολογισμών των επιχειρήσεων του κλάδου.


Οι στόχοι, οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα των Σχεδίων Ισότητας να εντάσσονται ως ειδική θεματική στον ετήσιο Κοινωνικό Απολογισμό κάθε επιχείρησης του κλάδου, με κατάλληλη δημοσιοποίηση και αξιολόγηση των αντίστοιχων κατανομών κατά φύλο.


Στις περιπτώσεις των Κοινωνικών Απολογισμών των Τραπεζών, που εμπεριέχουν θετικές δράσεις για την Ισότητα Ευκαιριών να απαιτείται η κοινοποίησή τους και η αξιολόγηση τους από την οικεία Ισομερή Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών της Τράπεζας.


■ Ισότητα στην υπηρεσιακή εξέλιξη


Στη δεκαετία του '80 (και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 της Σ.Σ.Ε. 1984), θεσπίσθηκε η αναγνώριση της περιόδου της στρατιωτικής θητείας ως χρόνου υπηρεσίας για τους άνδρες, που λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και τη βαθμολογική τους ένταξη. Η ρύθμιση αυτή όμως, δημιούργησε έμμεση διάκριση σε βάρος των γυναικών, που προσελήφθηκαν σε ηλικία όμοια με αυτή των ανδρών και οι οποίες υστερούν μισθολογικά και βαθμολογικά κατά δύο περίπου έτη, που αντιστοιχούν στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.


Η διάκριση αυτή πρέπει να εξαλειφθεί με κατάλληλη αναγνώριση της ίδιας προϋπηρεσίας και για τις γυναίκες, εφόσον κατά τον χρόνο πρόσληψης είχαν ηλικία μεγαλύτερη κατά δύο έτη από την τυπικά αναγκαία, για την απόκτηση τίτλων σπουδών, που είναι απαραίτητοι για την πρόσληψή τους.


Ανάλογη αντιμετώπιση πρέπει να υπάρξει και για τους άνδρες που υπηρέτησαν μειωμένη θητεία.


2. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.


■ Διασφάλιση της ομαλής επανένταξης των γυναικών μετά την άδεια κυήσεως.


Οι γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά την άδεια κυήσεως, τοποθετούνται στην ίδια θέση ή αντίστοιχη αυτής που κατείχαν.


■ Δυνατότητα σωρευτικής χορήγησης του μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για τη φροντίδα παιδιών, με τη μορφή πρόσθετης άδειας.


Οι εργαζόμενοι γονείς, οι οποίοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο (2 ώρες την ημέρα για τα 2 πρώτα έτη και 1 ώρα την ημέρα για τα επόμενα 2 έτη), για το θηλασμό και τη φροντίδα των παιδιών τους, να δικαιούνται μετά από αίτησή τους, να κάνουν χρήση αδείας με αποδοχές ίση με 9 μήνες αντί του ως άνω μειωμένου ωραρίου. Μετά την επάνοδο στην εργασία τους, τοποθετούνται στην ίδια θέση ή αντίστοιχη αυτής που κατείχαν.


Το δικαίωμα μειωμένου ωραρίου, επομένως και της λήψης εναλλακτικά της ανωτέρω σωρευτικής άδειας, ισχύει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τους γονείς, που υιοθετούν παιδί, εφόσον ολοκληρώθηκε η νομική διαδικασία της υιοθεσίας.


■ Χορήγηση άδειας απουσίας για ασθένεια εξαρτημένων μελών με πλήρεις αποδοχές.


Η ανωτέρω άδεια είναι δυνατόν να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οχτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει μέχρι δύο παιδιά σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο (άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2000-2001).


■ Επέκταση της ισχύουσας άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων μέχρι και τα 18 έτη, από τα 16 που ισχύει σήμερα.


■ Διασφάλιση της ομαλής εργασιακής επανένταξης των γονέων, μετά τη λήψη γονικής άδειας


Επειδή η χρήση ακριβώς αυτού του δικαιώματος οδηγεί πολλές φορές σε δυσκολίες ομαλής επανένταξης τους στις τράπεζες, λόγω έλλειψης ενημέρωσης για τις συνεχείς εξελίξεις στην εργασία τους, αλλά και σε σκόπιμο υπηρεσιακό παραγκωνισμό των εργαζόμενων γονέων, με πρόσχημα τη χρήση του δικαιώματος αυτού:


Προτείνουμε για τις εργαζόμενες γυναίκες, που διακόπτουν την εργασία τους λόγω λήψης άδειας τοκετού, καθώς και για τους εργαζόμενους γονείς, που απουσιάζουν με γονική άδεια (άδεια φροντίδας παιδιών, περιλαμβανομένης και τυχούσας γονικής άδειας χωρίς αποδοχές), να σχεδιάζονται ειδικά προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής επανεκπαίδευσης-ενημέρωσης,


3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ


■ Κωδικοποιημένη καταγραφή ρυθμίσεων για το επίδομα τέκνων.


Ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου παρερμηνεύουν την έννοια της διάταξης 4.3. της ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1994-1995 που αφορά στα επιδόματα τέκνων και περικόπτουν λ.χ. το επίδομα 7,5% για το δεύτερο παιδί, που δικαιούται ο εργαζόμενος, μετατρέποντάς το σε 5%, μόλις λήξει το δικαίωμα χορήγησης επιδόματος τέκνου για το πρώτο παιδί, γι΄αυτό προτείνουμε ερμηνευτική διάταξη με την οποία να αποκλείεται κάτι τέτοιο.


Επιπλέον προτείνουμε το επίδομα αυτό να χορηγείται με τους αυτούς όρους στους χήρους-ες και τους διαζευγμένους-ες, χωρίς να προϋποτίθεται η επιμέλεια παιδιού, καθώς και στους άγαμους γονείς..


■ Βρεφονηπιακοί σταθμοί


Να αναπροσαρμοσθεί από 1.1.2006 κατά 20% δηλ. σε 221 ευρώ.


■ Επίδομα παιδικής μέριμνας


Το επίδομα παιδικής μέριμνας να αυξηθεί από την 1-1-2006 κατά ποσοστό 20% και να ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των 53 ευρώ μηνιαίως. Να καταβάλλεται δε σε όλους τους εργαζόμενους γονείς με τους ίδιους όρους χορήγησης του επιδόματος τέκνων για κάθε παιδί, χωρίς να θίγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν σε επιχειρησιακό επίπεδο.


■ Επίδομα τοκετού.


Το επίδομα Τοκετού να αναπροσαρμοσθεί από 1-1-2006 κατά 20%, δηλ στα 1.488 ευρώ.


Η Γραμματεία Ισότητας της ΟΤΟΕ


Ακολουθήστε μας