header image

Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, «Δράσεις για την Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στο Χώρο εργασίας -Equal/ Ανδρομέδα»

02/11/2004

Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal

Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στο χώρο εργασίας - Equal/Ανδρομέδα


Η Γενική Γραμματεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της, με τη συνεργασία 20 ακόμα φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Εμπορική Τράπεζα, έχουν συστήσει Αναπτυξιακή Σύμπραξη η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα «Δράσεις για την Καταπολέμηση του Διαχωρισμού στο Χώρο εργασίας -Equal/ Ανδρομέδα», με τη χρηματοδότηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.

Η συγκεκριμένη Πρωτοβουλία EQUALσχεδιάστηκε για να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης. Είναι ένα Πεδίο Πειραματισμού πάνω σε νέες μορφές συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.


Με δεδομένα ότι:

Ø Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά από τον αντίστοιχο μέσο κοινοτικό όρο (49.7% για την Ελλάδα - 59.8% για την Ε.Ε.)

Ø Η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 16.7% σε σύγκριση με το μέσο κοινοτικό όρο του 9.7%.

Ø Η συμμετοχή των γυναικών στα υψηλά και μεσαία αμειβόμενα επαγγέλματα είναι αρκετά περιορισμένη (36,6% και 32,7% αντίστοιχα) σε σύγκριση με τα χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα (59,2%)

Ø Η συμμετοχή των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα παρόλο ότι αυξήθηκε (από 36% στο 37,5% ) βρίσκεται αρκετά πιο πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

αντιλαμβανόμαστε ότι το φαινόμενο του διαχωρισμού εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση στην Ελλάδα.


Η εν λόγω Αναπτυξιακή Σύμπραξη, επιχειρεί, μέσα από καλά σχεδιασμένες και συμπληρωματικές δράσεις, να παρέμβει σε όλα τα επίπεδα του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των απαραίτητων μηχανισμών και εργαλείων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές καταπολέμησής του.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Να υποστηρίξει συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή/ και κλάδους στη διαδικασία ένταξης της ισότητας των δύο φύλων στη λειτουργία τους και ιδιαίτερα στον εντοπισμό και αντιμετώπιση των πιθανών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών

2. Να αναδείξει και διαδώσει τις καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την κατάργηση του διαχωρισμού εντός συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή/ και κλάδων

3. Να προωθήσει την απασχόληση/αυταπασχόληση των γυναικών σε τομείς όπου υπό-εκπροσωπούνται καθώς και σε νέους τομείς της οικονομίας

4. Να συμβάλλει στην ανατροπή στερεότυπων, αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στο χώρο εργασίας

5. Να επηρεάσει σε κεντρικό επίπεδο το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση του ζητήματος και να ενισχύσει τις διαδικασίες λήψης των απαραίτητων εκείνων μέτρων (νομοθετικών και άλλων) που απαιτούνται για την εξάλειψη του φαινομένου του διαχωρισμού

Οι δράσεις που αναπτύσσει, ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι:

1. Η Δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ελέγχει και θα αξιολογεί τους μηχανισμούς ένταξης ίσων ευκαιριών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

2. Η Υποστήριξη των επιχειρήσεων να εντάξουν μηχανισμούς ίσων ευκαιριών μέσα στην δομή και λειτουργία τους

3. Η Παροχή χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα εστιάζουν στην αυτοαπασχόληση στους νέους τομείς της οικονομίας και σε τομείς όπου οι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται

Στο 1ο Στατιστικό Δελτίο, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη εφαρμόζει τη μεθοδολογία που έχει διαμορφώσει, από κοινού με το Ολλανδικό Υπουργείο Απασχόλησης (διακρατικός εταίρος του προγράμματος), για τον κάθετο διαχωρισμό για την απουσία δηλαδή γυναικών από τις υψηλές θέσεις της ιεραρχίας στις επιχειρήσεις.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EQUAL - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ


Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» εκδηλώνεται με σημαντική ένταση στις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από σχετική ανάλυση που ολοκληρώθηκε και παρουσιάζεται στο 1ο Στατιστικό Δελτίο που εξέδωσε το ΚΕΘΙ στο πλαίσιο του προγράμματος Equal - Ανδρομέδα.

Εστιάζοντας στα βασικά σημεία που αναλύονται στο 1ο Στατιστικό Δελτίο προκύπτει ότι η ένταση του φαινομένου της «γυάλινης οροφής» στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι σημαντική.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατά φύλο σύνθεση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις, οι άνδρες συγκεντρώνουν το 63,9% των θέσεων εργασίας και το υπόλοιπο 36,1% καταλαμβάνεται από τις γυναίκες. Σύμφωνα με αυτή την κατανομή, και ανεξάρτητα από την έτσι κι αλλιώς μικρή συμμετοχή των γυναικών στο σύνολο θα έπρεπε, εφόσον οι δυνατότητες πρόσβασης στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας ήταν ίδιες ή ίσες, να εμφανίζεται μια αντίστοιχη τουλάχιστον σύνθεση του προσωπικού που κατέχει τις ανώτερες ή ανώτατες ιεραρχικά θέσεις στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος παρουσιάζουν ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατά φύλο σύνθεση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις, οι άνδρες συγκεντρώνουν το 63,9% των θέσεων εργασίας και το υπόλοιπο 36,1% καταλαμβάνεται από τις γυναίκες. Σύμφωνα με αυτή την κατανομή, και ανεξάρτητα από την έτσι κι αλλιώς μικρή συμμετοχή των γυναικών στο σύνολο θα έπρεπε, εφόσον οι δυνατότητες πρόσβασης στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας ήταν ίδιες ή ίσες, να εμφανίζεται μια αντίστοιχη τουλάχιστον σύνθεση του προσωπικού που κατέχει τις ανώτερες ή ανώτατες ιεραρχικά θέσεις στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος παρουσιάζουν ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατά φύλο σύνθεση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις, οι άνδρες συγκεντρώνουν το 63,9% των θέσεων εργασίας και το υπόλοιπο 36,1% καταλαμβάνεται από τις γυναίκες. Σύμφωνα με αυτή την κατανομή, και ανεξάρτητα από την έτσι κι αλλιώς μικρή συμμετοχή των γυναικών στο σύνολο θα έπρεπε, εφόσον οι δυνατότητες πρόσβασης στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας ήταν ίδιες ή ίσες, να εμφανίζεται μια αντίστοιχη τουλάχιστον σύνθεση του προσωπικού που κατέχει τις ανώτερες ή ανώτατες ιεραρχικά θέσεις στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος παρουσιάζουν ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατά φύλο σύνθεση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις, οι άνδρες συγκεντρώνουν το 63,9% των θέσεων εργασίας και το υπόλοιπο 36,1% καταλαμβάνεται από τις γυναίκες. Σύμφωνα με αυτή την κατανομή, και ανεξάρτητα από την έτσι κι αλλιώς μικρή συμμετοχή των γυναικών στο σύνολο θα έπρεπε, εφόσον οι δυνατότητες πρόσβασης στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας ήταν ίδιες ή ίσες, να εμφανίζεται μια αντίστοιχη τουλάχιστον σύνθεση του προσωπικού που κατέχει τις ανώτερες ή ανώτατες ιεραρχικά θέσεις στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος παρουσιάζουν ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατά φύλο σύνθεση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις, οι άνδρες συγκεντρώνουν το 63,9% των θέσεων εργασίας και το υπόλοιπο 36,1% καταλαμβάνεται από τις γυναίκες. Σύμφωνα με αυτή την κατανομή, και ανεξάρτητα από την έτσι κι αλλιώς μικρή συμμετοχή των γυναικών στο σύνολο θα έπρεπε, εφόσον οι δυνατότητες πρόσβασης στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας ήταν ίδιες ή ίσες, να εμφανίζεται μια αντίστοιχη τουλάχιστον σύνθεση του προσωπικού που κατέχει τις ανώτερες ή ανώτατες ιεραρχικά θέσεις στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος παρουσιάζουν ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Στις ανώτατες ιεραρχικά θέσεις των επιχειρήσεων, η κατανομή των δύο φύλων στην απασχόληση διαμορφώνεται σε 82,3% για τους άνδρες και 17,7% για τις γυναίκες, κάτι που σημαίνει ότι από τις 100 θέσεις ανώτατων στελεχών που θα τους αναλογούσαν βάσει της συνολικής τους συμμετοχής στις θέσεις εργασίας (36,1%) οι γυναίκες καλύπτουν μόνο τις 49.

Αντίστοιχα, στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις όπου τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 74,6% για τους άνδρες και 25,4% για τις γυναίκες, οι τελευταίες καλύπτουν τις 70 από τις 100 θέσεις που θα τους αναλογούσαν.

Επεκτείνοντας την ανάλυση στους κλάδους της οικονομίας προέκυψε ότι οι γυναίκες που απασχολούνται σε κλάδους όπως, τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας - φυσικού αερίου αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πάχος γυάλινης οροφής, ενώ μεγαλύτερο πάχος γυάλινης οροφής εντοπίζεται στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις όλων των εξεταζόμενων κλάδων (100 απασχολούμενοι και πάνω).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το συμπέρασμα ότι ακόμα και στους κλάδους όπου η παρουσία των γυναικών είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών, το πάχος της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να είναι μεγάλο και η προσπάθεια επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις εργασίας γίνεται με αρκετά μεγαλύτερη δυσκολία σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

 


Η αναλυτική παρουσίαση του 1ο Στατιστικού Δελτίου βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΚΕΘΙ:www.kethi.gr

Ακολουθήστε μας